Regulamin serwisu Hejto.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pixweb Emil Skrzypczyński, którą można znaleźć pod adresem: Pomorska 23A, Jaktorów, mazowieckie, NIP: 5291824486.
 2. Serwis Hejto.pl służy do wymiany informacji, opinii i udostępniania treści dostępnych w Internecie. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania tych treści.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Serwis hejto.pl nie wymaga rejestracji z wyłączeniem dostępu do funkcji, które działają tylko zalogowaniu. Dostęp do treści Serwisu hejto.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega opłatom.
 5. Kontakt z serwisem hejto.pl jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected]. Jeśli regulamin nie wskazuje inaczej, wszelka komunikacja z Użytkownikiem odbywa się za pomocą podanego przez niego adresu e-mail.

2. Definicje

 1. hejto.pl – serwis internetowy znajdujący się w domenie www.hejto.pl, należącej do Usługodawcy. Umożliwiający między innymi umieszczanie materiałów oraz wpisów w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia innym Użytkownikom.
 2. Usługodawca - Pixweb Emil Skrzypczyński, z siedzibą przy ul. Pomorskiej 23A, 96-313 Jaktorów, mazowieckie, NIP: 529 182 44 86
 3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu hejto.pl, bez konieczność zalogowania w Serwisie hejto.pl
 4. Użytkownik niezalogowany – Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika lub korzystający z Serwisu hejto.pl bez zalogowania do Konta Użytkownika
 5. Użytkownik zalogowany – Użytkownik korzystający z pełnej funkcjonalności Serwisu hejto.pl po zalogowaniu do profilu użytkownika korzystając ze swojego login i hasła.
 6. Rejestracja - Formularz, w którym Użytkownik poprzez podanie wymaganych danych, w tym adresu e-mail oraz hasła może utworzyć swój Profil.
 7. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem Użytkownika w wyniku prawidłowej rejestracji, gromadzone oraz prezentowane są tam dane na temat Użytkownika zalogowanego oraz świadczonych Usług.
 8. Login - unikalny identyfikator użytkownika hejto.pl podawany w trakcie procesu rejestracji.
 9. Profil - Cała treść danego Użytkownika wraz z przyznanymi rangami i odznaczeniami.
 10. Konto Użytkownika - Dane składające się z Loginu oraz hasła ustanowionego przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji umożliwiające Logowanie w Serwisie.
 11. Tag - Jednostka służąca do organizowania treści (kategoria, etykieta), służąca do oznaczania Wpisów, ułatwiająca odnalezienie szukanej tematyki.
 12. Społeczność – zbiór osób skupiony wokół interesującej ich tematyki oraz treści zamieszczonymi w Serwisie hejto.pl
 13. Treść – wszelka zawartość stworzona bądź udostępniona w Serwisie hejto.pl przez Użytkownika zalogowanego, przedewszystkim w formie wpisu, artykułu, linka, okazji bądź grafiki.
 14. Usługi - usługi wymienione w pkt 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu hejto.pl, na rzecz Użytkownika.
 15. Rangi i Osiągnięcia - odznaczenia, które zdobywa Użytkownik Zalogowany aktywnie korzystający z serwisu hejto.pl
 16. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t.j. Dz.U.UE.L.2016.119.1).

3. Funkcjonalność serwisu

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług za pośrednictwem Serwisu hejto.pl:
  1. Przeglądanie Treści w Serwisie hejto.pl;
  2. Zakładanie Profilu Użytkownika w Serwisie hejto.pl;
  3. Publikacja Treści w Serwisie hejto.pl;
  4. Edytowanie i usuwanie Treści w Serwisie hejto.pl;
  5. Usunięcie Konta w Serwisie hejto.pl;
  6. Zdobywanie Rang i Osiągnięć;
  7. Dodawanie komentarzy do Treści;
  8. Polubienie Treści;
  9. Dołączanie do Społeczności;
  10. Tworzenie Społeczności;
  11. Otrzymywanie powiadomień e-mail;
  12. Wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszenia Treści;
 2. Usługi określone w pkt 1, lit a i lit. b są dostępne dla wszystkich Użytkowników, włączając w to Użytkowników Niezalogowanych
 3. Usługi określone w pkt. 1 lit. od c do lit. l, są dostępne wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych.

4. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer, smartphone lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. przeglądarka internetowa;

5. Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu hejto.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu hejto.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie hejto.pl Treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, Treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, Treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i/lub przepisy prawa. Zakazane są również Treści będące ofertami kupna lub sprzedaży, w tym w szczególności handlu rzeczami, których obrót jest zakazany przez prawo.
 3. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu hejto.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu hejto.pl, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 4. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu hejto.pl (reklamacje), a także składać wszelkie opinie oraz wnioski dotyczące jego funkcjonowania poprzez e-mail podany w serwisie hejto.pl
 5. Jeżeli treści publikowane na stronie internetowej Serwisu hejto.pl naruszają dobra osobiste Użytkownika lub innej osoby bądź noszą cechy nadużycia (nawołują do nienawiści, naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne i/lub przepisy prawa), osoby te mogą powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu bądź nadużyciu wysyłając zgłoszenie na adres e-mail Usługodawcy podany w Serwisie hejto.pl. Usługodawca po otrzymaniu zgłoszenia o potencjalnym naruszeniu lub nadużyciu podejmie odpowiednie działania mające na celu usunięcie zakłóceń, których dotyczy zgłoszenie.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników zalogowanych Treści jedynie pod warunkiem otrzymania powiadomienia o ich bezprawności, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku otrzymania powiadomienia o bezprawności zamieszczonych Treści, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników zalogowanych, w szczególności w odniesieniu do Treści nieodpowiednich lub takich, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu, gdy na podstawie zgłoszeń osób trzecich, lub odpowiednich organów uznano, że mogą one stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku publikowania Treści zamieszczanych przez Użytkowników zalogowanych, w szczególności w przypadku, gdy są to Treści nieodpowiednie, godzą w interes Usługodawcy lub takie, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa i/lub Regulaminu.
 8. Serwis hejto.pl nie zezwala na publikowanie treści o charakterze pornograficznym, w których widoczne są strefy uznawane za intymne jednocześnie zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika lub całkowite usunięcie konta użytkownika bez ostrzeżenia.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego tagowania oraz umieszczania wpisów w Społecznościach zgodnych z tematyką wpisu. Serwis hejto.pl zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia lub zablokowania użytkownika w przypadku naruszenia tych zasad.

6. Rejestraja w serwisie

 1. W celu rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając swój adres e-mail i login (nazwa, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w serwisie hejto.pl), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie aktywować swoje Konto za pomocą linku przesłanego przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta Użytkownika w sposób opisany w Regulaminie.
 3. Konto Użytkownika może zostać przez niego uzupełnione o avatar, opis oraz zdjęcie profilowe, Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 4. Użytkownik zalogowany może w każdej chwili edytować bądź usunąć zamieszczone przez niego dane oraz zyskuje pełny dostęp do funkcjonalności serwisu hejto.pl

7. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
  1. wszelkie szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu;
  2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika;
  3. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników zalogowanych w Serwisie hejto.pl;
  4. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;
  5. Usługodawca nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez nie spowodowaną, jak i przez ewentualne ataki hackerskie;
  6. działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia;
  2. natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich plików;znajdujących się w Serwisie;
  4. usunięcia Treści oraz komentarzy naruszających niniejszy Regulamin;
  5. całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu;
  6. usunięcia Wpisów, Komentarzy lub Materiałów w przypadku gdy mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje;
  7. przerw technicznych wynikających z potrzeb utrzymania i aktualizacji serwisu;

8. Reklamacje

 1. Użytkownik zalogowany może w każdym momencie zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu hejto.pl.
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie loginu Użytkownika, jego adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego powodem złożenia reklamacji. Użytkownik otrzyma odpowiedź na reklamację na podany e-mail, przez który zarejestrował się w serwisie hejto.pl

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO.
 2. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem https://www.hejto.pl/polityka-prywatnosci

10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym na stronie Serwisu hejto.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres przypisany do Konta Użytkownika.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik Zalogowany uprawniony jest do rozwiązania umowy z Usługodawcą. Nie usunięcie konta przez Użytkownika Zalogowanego będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na obowiązujący aktualnie regulamin.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Usług Serwisu hejto.pl mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawem właściwym na usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu hejto.pl, na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Regulamin do pobrania w wersji PDF: plik w formacie PDF