Regulamin

Regulamin portalu o adresie internetowym www.hejto.pl

§ 1 Definicje

 1. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz Użytkowników Portalu. Administratorem jest hejto.pl.

 2. Hejto – portal społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.hejto.pl.

 3. Użytkownik Portalu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

 4. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce na Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

 5. Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie na Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Portalu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Portalu korzystający z Portalu. Zalogowanie się w Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Portalu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

§ 2 Warunki korzystania z portalu hejto.pl

 1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Portalu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Portal.

 2. Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Portalu.

 3. Utworzenie Konta na Portalu jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Portalu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

 5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronach Portalu.

 6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Portalu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,

  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego na Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem na Portalu udzieliły takiego zezwolenia,

  • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez portal hejto.pl.

 8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie https://www.hejto.pl/polityka-prywatnosci

 9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forumów internetowych, stron WWW oraz firm zajmujących się działanością konkurencyjną wobec portalu hejto.pl.

 10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych na Portalu, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Portalu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:

  • wypowiedzi naruszają prawo prasowe,

  • wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,

  • wypowiedzi zawierają linki do konkurencyjnych stron www,

  • wpisy z treścią zawierającą elementy pornograficzne nie zawierają tagu #NSFW,

  • wpisy z treścią zawierającą elementy anime nie zawierają tagu #anime,

  • wpis nie zawiera tagu dokładnie opisującego jego zawartość,

  • administracja uzna wpisy/komentarze za celowy spam lub umyślne uprzykrzanie korzystanie z serwisu innym użytkownikom portalu.

  • Uczestnik Portalu zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie. Pozostali Użytkownicy zainteresowani reklamą na portalu hejto.pl proszone są o kontakt Działem Reklamy [email protected],

  • Uczestnik Portalu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora.

 11. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Portalu, w swoich publikacjach na stronach Portalu i w publikacjach reklamujących Portal na innych stronach www. Uczestnik Portalu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

 12. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

 13. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Portalu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

§ 3 Oferowane funkcje portalu oraz współpraca na portalu hejto.pl

 1. Administrator oferuje korzystanie z funkcji Porralu Użytkownikom Portalu.

 2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:

  • założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć oraz aktywności na Społeczności hejto.pl,

  • wszelkiej aktywności na innych stronach Portalu oraz nawiązywanie znajomości w ramach Portalu z innymi Użytkownikami,

  • korzystania z okazji oraz pozostałych podstron portalu hejto.pl.

 3. W celu chęci rozpoczęcia wspólpracy z Portalem hejto.pl administrator zachęca do kontaktu e-mailowego [email protected]

§ 4 Prawa Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik Portalu ma możliwość i prawo:

  • do samodzielnego poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się. Zmiana danych we własnym profilu na Serwisie,

  • posiada Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, w szczególności poprzez usuniecie danych z Portalu lub zlikwidowanie konta,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

  • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz kopii danych,

  • prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania danych osobowych Użytkownika, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

 2. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa. Prawo do sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika w tym celu,

  • w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 3. Prawo do wycofania zgody – Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraził. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Użytkownika celu. Do czasu wycofania zgody przez Użytkownika mamy prawo przetwarzać jego dane.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.hejto.pl/regulamin. O fakcie zmian użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość w serwisie dostępną w powiadomieniach na koncie użytkownika.

 2. Szczegółowe kanały komunikacji i adresy do kontaktu z Administratorem zostały podane na stronie https://www.hejto.pl/polityka-prywatnosci.