Polityka Prywatności Hejto.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób firma Pixweb Emil Skrzypczyński, którą można znaleźć pod adresem: Pomorska 23A, Jaktorów, mazowieckie, NIP: 5291824486. przetwarza Twoje dane osobowe w ramach serwisu internetowego hejto, dalej „Serwis hejto.pl”. Przed korzystaniem z Serwisu hejto.pl zapoznaj się z poniższą treścią.

1. Administrator danych

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Pixweb Emil Skrzypczyński, którą można znaleźć pod adresem: Pomorska 23A, Jaktorów, mazowieckie, NIP: 5291824486 widniejący W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej firma ma numer REGON: 382045423

2. Kontakt

 • W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Pixweb Emil Skrzypczyński, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz się skontaktować z Pixweb Emil Skrzypczyński: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Pixweb Emil Skrzypczyński wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 • W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu hejto.pl Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Pixweb Emil Skrzypczyński:

 • Serwis hejto.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Wszelkie zapytania składane do nas będą przetwarzane z zachowaniem poufności i tajemnicy handlowej.

 • Dane osobowe i adresy poczty elektronicznej nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie lub dla zawarcia i realizacji umowy z serwisem hejto.pl. W szczególności dane osobowe nie będą wykorzystywane do przekazywania informacji handlowych w przyszłości na temat innych usług niż bezpośrednio związane ze złożonym zapytaniem ani nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i/lub inne formy kontaktu.

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie: dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności serwisu hejto.pl w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta. Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez serwis hejto.pl lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: obsługę zapytań użytkowników i kontakt z potencjalnymi klientami; badanie satysfakcji Użytkowników; dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami; marketing bezpośredni produktów i usług; zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w tym funkcjonalności serwisu internetowego.

4. Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na serwisie hejto.pl obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy biura informacji gospodarczej, instytucje kredytowe i płatnicze, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz serwisu hejto.pl.

 • Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie serwisu hejto.pl i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z serwisu hejto.pl i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia adekwatnej ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.

 • Administrator samodzielnie nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Administrator może korzystać z usług podmiotów, które będą – w ograniczonym zakresie – przesyłały Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to w szczególności SENDINBLUE – 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France

 • Zgodnie z politykami prywatności tych podmiotów dostępnymi pod następującymi adresami: https://www.sendinblue.com/legal-notice/, podmiot ten stosują standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej, które automatycznie stanowią część standardowych warunków użytkowania (umowy zawartej pomiędzy Pixweb Emil Skrzypczyński z tymi podmiotami) i mają zastosowanie do danych Użytkowników chronionych przez prawo Unii Europejskiej.

 • Również podmioty z grupy Google LLC, w tym w szczególności Google Ireland Limited oraz podmioty z grupy LinkedIn Corporation mogą potencjalnie przesyłać Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez te podmioty (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl;https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533) stosują one zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule umowne stanowiące mechanizmy prawne dotyczące transferu danych z Unii Europejskiej. Standardowe klauzule umowne są stosowane również w umowach pomiędzy spółkami z jednej grupy kapitałowej.

5. Czas przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej z serwisem hejto.pl umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na serwsie hejto.pl w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez serwis hejto.pl ; w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie; do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów serwisu hejto.pl stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

 • Osobie, której dane przetwarza serwis hejto.pl przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy serwis hejto.pl przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);
  • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od serwisu hejto.pl danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

7. O plikach cookies

 • Serwis hejto.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane mogą być w celu (i) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (ii) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (iii) utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 • Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. Pliki cookies stron trzecich

 • Serwis hejto.pl wykorzystuje w szczególności statystyki i pliki cookies firmy Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych oraz analizy ruchu użytkowników na stronie www.hejto.pl. Pliki cookies firmy Google mogą w szczególności być umieszczane na komputerze użytkownika po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Celem umieszczania tych plików jest mierzenie skuteczności reklamy i identyfikowania, czy dana reklama doprowadziła do podjęcia przez użytkownika pożądanej akcji na stronie. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookies przez Google znajdują się na stronie www.hejto.pl ochrony prywatności Google. Polecamy również stronę Menedżera preferencji reklam.

 • Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy publikowane przez serwis hejto.pl w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookies lub korzystać z obrazów typu web beacon w celu gromadzenia informacji na stronach internetowych i następnie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu lub innych stronach powiązanych z serwisem hejto.pl, a także innych stronach internetowych. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania plików tych cookies Google na stronie: Centrum ochrony prywatności Google.

 • Serwis hejto.pl może prowadzić kampanie reklamowe w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika, jak również dostępną na zasadzie statystycznej informację o zainteresowaniach użytkownika określanych na podstawie wcześniej przez niego odwiedzanych stron internetowych celem przedstawienia mu swojej oferty bądź ponownego przyciągnięcia użytkownika do odwiedzenia strony. Reklamy te nie będą zawierać danych osobowych użytkownika ani nie będą w jednoznaczny sposób sugerować, że użytkownik dokonał określonej akcji na stronie. W szczególności serwis hejto.pl może stosować w swoich kampaniach funkcję dynamicznego wyświetlania reklam, która wykorzystuje plik cookie Teracent, z którego dopuszczenia można zrezygnować na stronie Teracent, a także pikseli remarketingu DoubleClick, z których można zrezygnować na stronie DoubleClick lub na stronie Network Advertising Initiative. Osobom szczególnie zainteresowanym kwestiami ochrony prywatności i możliwościami ograniczenia przez reklamodawców zbierania informacji na temat użytkowników stron internetowych, polecamy stronę Network Advertising Initiative Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google LLC i jej podmioty stowarzyszone w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu hejto.pl przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu hejto.pl. Google LCC i jej podmioty stowarzyszone nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji Użytkownika. W ramach Google Analytics serwis hejto.pl korzysta z menedżera tagów Google, w ramach której Google LLC może zbierać informacje, takie jak sposób korzystania z usługi oraz sposób i jakie tagi są wdrażane.

 • Pliki cookies Google Ads, Facebook Ads oraz LinkedIn Ad umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi Serwisu hejto.pl. Odpowiednie polityki prywatności znajdują się pod następującymi adresami:

Polityka Prywatności do pobrania w wersji PDF: plik w formacie PDF